ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA

Školská rada

 

Členové školské rady ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

 

Mgr. Jitka Krobotová             (zástupce školy – předseda školské rady)

Mgr. Luděk Rýznar                (zástupce školy)

Ing. Luboš Cekr                      (zástupce zřizovatele)

MgA. Kamil Navrátil          (zástupce zřizovatele)

Klára Tesařová                       (zástupce rodičů)

MUDr. Michaela Potěšilová         (zástupce rodičů)


E-mailová adresa pro případné dotazy rodičů a širší veřejnosti na adresu školské rady:
krobotova@1zsspk.cz

Zápisy školské rady:

Záis z jednání ŠR - 15. 9. 2016

Zápis z jednání ŠR - 16. 9. 2015

Zápis z jednání ŠR - 10. 12. 2014

 

                                         Jednací řád školské rady
                          při Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1

 


    Školská rada při Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1 stanovuje na svém
1. zasedání dne 10. 12. 2014 podle ustanovení § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tento jednací řád.

                                                           Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle ustanovení § 168 odst. 1 písm. A) – h) školského zákona.

                                                           Čl. 2
O schválení dokumentů uvedených v § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání  nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do
1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

                                                          Čl. 3
Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Její jednání je neveřejné. Školská rada rozhodne o tom, kdo bude k jednání přizván.

                                                         Čl. 4
Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, členů školské rady, případně ředitele a zřizovatele školy.

                                                         Čl. 5
Jednání školské rady svolává její předseda, popřípadě místopředseda školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v zákonem vymezeném rozsahu.

                                                         Čl. 6
Školská rada jedná podle schváleného programu. V úvodu jednání projedná kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, je-li přizván k jednání. Dále se projednávají návrhy, podněty a připomínky jednotlivých členů školské rady.

                                                         Čl. 7
Školská rada rozhoduje usnesením. Jednání školské rady je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.                                  

 

     Zápis z jednání školské rady při Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1,
                                          konané dne 10. 12. 2014


1. Volba předsedy školské rady – předseda Mgr. Jitka Krobotová
2. Schválení jednacího řádu školské rady při ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1
3. Různé

V Šumperku 10. 12. 2014                                                       PaedDr. Milan Tichý
                                                                                                      ředitel školy

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,