ZŠ ŠUMPERK, DR. E.BENEŠE 1 "JEDNIČKA"

GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpřístupňuje Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uchování osobních údajů. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

                                                                                                                                                                                    

1. Správce osobních údajů:
název: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1
sídlo:  Dr. E. Beneše 1, 787 01 Šumperk 
email:  tichy@1zsspk.cz
datová schránka: dz9rfx
tel:  583 213 011
IČO:  00852295


2. Kontakty na pověřence:
e-mail:  poverenecpo@sumperk.cz
tel.: 583 388 602
adresa:  Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, 787 01 Šumperk


3. Účely zpracování
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců zejména pro účely:

• přijetí k základnímu vzdělávání,
• rozhodnutí ve správním řízení – přestup z jiné základní školy, povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka
• povinné dokumentace školy (školní matrika, dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejících žáků a zápisových lístků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků),
• agendy školní družiny (přijímání do školní družiny, evidence žáků ve školní družině)
• poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog),
• podkladů k vyúčtování (jízdného a vstupného žáků, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),
• zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, prohlášení o bezinfekčnosti),
• udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),
• podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z vyučování, k úpravě vzdělávání ze zdravotních důvodů),
• zajištění školního stravování (evidence strávníků),
• plnění výchovně vzdělávacích záměrů (organizace výuky),
• prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, výroční zpráva školy, propagační materiály školy),
• evidence čtenářů školní knihovny.

4. Zákonnost zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány pro uvedené účely na základě těchto důvodů:
• plnění právních povinností, které se na příspěvkovou organizaci vztahují,
• plnění smlouvy,
• udělení souhlasu subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
• splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje zákonných zástupců),
• oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém),
• ochrana životně důležitých zájmů.
          4.1. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí
V rámci akcí (např. koncert, soutěž, výstava apod.) pořádaných příspěvkovou organizací mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace však nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty (např. zákonnými zástupci apod.).

5. Kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

6. Doba uložení
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

7. Informace o právech subjektu údajů
Subjekt údajů má právo:
• na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
• na opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
• na výmaz (čl. 17 GDPR)
• na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
• na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
• vznést námitku (čl. 21 GDPR)
• podat stížnost (čl. 77 GDPR)
• na odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR)
• nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena osobně či písemně na adresu správce osobních údajů nebo elektronicky (kontakty viz výše).

8. Automatizované rozhodování
Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Nařízení je ke stažení na adrese:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

                                                                                                                               

                                                                                                              PaedDr. Milan Tichý, ředitel školy

 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,